Регистрация

Регистрацията за участие в конкурса и получаване на Конкурсната програма става след заплащането на еднократна такса за участие от 50 евро или 100 лв., която не подлежи на връщане, в полза на Столична община,
Направление „Архитектура и градоустройство”, ул. Сердика N5,
Булстат: 000696327
Банкова сметка BG76SOMB91303126295700
BIC: SOMBBGSF

 

Регистрацията се извършва до 16:00 часа на 09.12.2011 г. на адрес: гр. София, ул. Сердика N5, партер – деловодство
Длъжностното лице по регистрацията изготвя списък с имената и адресите на регистрираните участници.
Регистрация може да се извършва и по пощата с обратна разписка, като трябва да се посочи адрес за изпращане на Конкурсната програма.

С една регистрация може да се представи само един проект. Вариантни решения не се допускат.

CC | All imagery remains property of their rightful owners.  facebook | twitter