Програма

Конкурс за проект на метростанция 20 в София

Програма и правила на конкурса

Въведение

В последните 20 години София е една от относително бързо развиващите се европейски столици. Неолибералният курс след края на тоталитарния комунистически режим през 1989 съсредоточава икономиката на България в няколко големи града. Резултатът е безработица и миграция към тези градове. Непланираното увеличаване на населението и трафикът в София са причина за инвестиции в инфраструктура. Проучван още през 70-те години на 20 век, мащабният проект за развитие на метросистемата в София е едно от големите предизвикателства за управниците и жителите на града. В последните 12 години той се изпълнява неравномерно, а след 2007 скоростта на изграждане се увеличава неколкократно.
Настоящият конкурс е първа възможност да бъдат дадени и обсъдени идеи за архитектура на една от новите метростанции, която се намира в периферията на града и има потенциал да даде посока на развитието на неурбанизирани бъдещи обществени зони. Това е и един нов опит за дебат между жителите и управлението на София. Конкурсът е възложен от Столична община, а организацията е поверена на архитектурния форум Sofia Architecture Week и стоящото зад него Списание Едно.
Конкурсът беше анонсиран на 15 октомври 2010 от кмета на град София г-жа Йорданка Фандъкова на пресконференция в рамките на Sofia Architecture Week 2010 в сградата на Централна минерална баня, а официалният старт на конкурса бе даден на 19 септември 2011 година.

Цел на конкурса

Целта на този конкурс е Столична община да получи предложение за идеен архитектурен проект за метростанция 20 от метродиаметър 1 на софийското метро. Проектът трябва да бъде предложение за цялостна устойчива архитектурна концепция на метростанцията и публичните пространства над нея, съобразена със специфичните изисквания на подземния железопътен транспорт и съвременните урбанистични принципи. Авторите на проекта, който бъде отличен с първа награда, ще сключат договор със Столична община и Метрополитен ЕАД за изготвяне на работна документация по проекта. Метростанция 20 се очаква да бъде реализирана по проекта, придобит чрез настоящия конкурс като част от строежа на линията между станция Цариградско шосе (метростанция 19) и станция Аерогара София (метростанция 23). Този участък е предвиден за изпълнение през 2014-2015 г. и ще бъде последната фаза на свързването на центъра на града, Централна гара София и Централна автогара София с Летище София чрез метролиния.

Предмет на конкурса

Предмет на този конкурс е анализ и архитектурно проектиране на интериор на Mетростанция 20 от първи метродиаметър на София, както и оформянето на публичните пространства над и около метростанцията. Желанието на възложителя Столична община е да създаде едно общо пространство – подземно и надземно – с единна философия, с единен визуален и функционален език.

Софийско метро и метродиаметър

Софийското метро е първото и единствено метро в България. Влиза в действие на 28 януари 1998 г. Към 8 септември 2009 има 14 метростанции с обща дължина 17,9 км.
Метрото е национален обект, което означава, че неговото строителство се финансира както от общинския, така и от националния бюджет, а също така и от европейски фондове.
Първите проучвания и планове за строителство на подземен транспорт в столицата са осъществени в края на 60-те години на 20 век. През 1972 г. Министерският съвет одобрява технико-икономически доклад, а през 1973 г. е създадена специализираната проектантска организация Метропроект. През 1974 г. на базата наТехнико-икономическия доклад с решение на ИК на СНС е приета Генерална схема за развитие на линиите на метрото, съгласно която метромрежата се състои от 3 метродиаметъра с обща дължина 52 км, 47 метростанции и средно разстояние между тях 1100 м:
Първи диаметър: жк Обеля – жк Младост
Втори диаметър: кв. Хладилника – кв. Илиянци
Трети диаметър: кв. Княжево – жк Васил Левски
Линиите се пресичат в централната градска част във формата на триъгълник с върхове: пл. Св. Неделя, Софийски университет Св. Климент Охридски и Национален дворец на културата. Според първоначалната Генерална схема след СУ Св. Климент Охридски трасето на първи метродиаметър е трябвало да продължи по бул. Цариградско шосе (тогава бул. Ленин). Изменението на трасето става през 1993 г.
Първи метродиаметър се разделя на 2 лъча:
– северен: към жк Дружба и Летище София
– южен: към жк Младост и Бизнес парк София
Завършването на целия диаметър се очаква през 2014-2015 г.

Вид на конкурса

Това е едноетапен, анонимен конкурс. Той е отворен за участие на всички желаещи български и международни архитекти. Той е обявен като обществена поръчка по чл. 94, ал. 3 от Закона за обществени поръчки и организиран съгласно Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, приета с ПМС №75 от 31.03.2009 г., обн. в ДВ. бр. 26 от 7 април 2009 г.
Програмата на конкурса е съгласувана с Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България.

Участници

Право на участие в конкурса имат всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения с професионална регистрация в съответния компетентен орган на архитекти в държавата, от която идват.
За участниците от България се изисква регистрация за пълна проектантска способност към Камарата на архитектите в България. Ако проектът е подготвен от екип, задължително е поне един от членовете на екипа да има подобна професионална регистрация.
В конкурса не могат да участват лица:
– които са представители на Възложителя Столична община и на организаторите Списание Едно и Sofia Architecture Week и лицата, изготвили Заданието
– които са членове на журито
– които са в трудови и служебни взаимоотношения с възложителя, организаторите и членовете на журито
От конкурса се дисквалифицират лица:
– за които нарушения на горните условия е станало известно по време или след конкурса
– лишени от професионални права
– които са нарушили анонимността на конкурса

Награди

– една първа награда в размер на 10 000 лв. и възлагане
– една втора награда в размер на 6000 лв.
– една трета награда в размер на 4000 лв.

Официален език и метрична система на конкурса

Официалният език на този конкурс е български. Части от конкурса ще бъдат провеждани на английски език:
– Сайтът, програмата и Заданието на конкурса са изготвени двуезично – на български и английски.
– Официални въпроси към Заданието и Възложителя могат да се задават на български и английски език. Отговорите ще бъдат публикувани на сайта на конкурса също на двата езика.
– Документацията на участниците (въпросник, декларации) ще бъде на български.
– Проектните предложения трябва да се предадат единствено на английски език.
– Журирането ще се извърши на български и английски език.
Английският език е избран с цел да се запази пълната анонимност на участниците в конкурса, както и за да бъде възможно журирането на проектите от членовете на журито, които не са българоговорящи.
В конкурса е задължително използването на метрични мерни единици.

Срокове

– обявяване на конкурса – 27.09. 2011 г..
– краен срок за регистрация и получаване на конкурсната програма до 16:00 часа на 09.12. 2011 г. на адрес: гр. София, ул. „Сердика” N 5, партер – деловодство
– краен срок за задаване на въпроси към Възложителя – 09.12. 2011 г.
– краен срок за предаване на конкурсните проекти – до 16:00 часа на 09.12. 2011 г. на адрес: гр. София, ул. „Сердика” N 5, партер – деловодство
– техническа комисия – от 11.12.- до 12.12. 2011 г.
– журиране – от 13.12.-15.12.2011 г.

Изисквания към конкурсните проекти

Всеки конкурсен проект трябва задължително да съдържа:
Ситуационен план М 1:500;
Планове на всички нива М 1:200;
Разгъвки и разрези през всички нива М 1:200;
2 характерни перспективи на интериора и 2 на екстериора на метростанцията;
Текст, обясняващ проекта в рамките на 650 думи, изписан с шрифт Arial с размер на шрифта 12 пиксела.
Всички текстови части в проекта трябва да бъдат на английски език с шрифт Arial Black. Текстове на друг език освен английски ще бъдат считани за нарушаващи анонимността, а проектът – дисквалифициран.
Други онагледяващи материали не се допускат.

Формат и начин на представянето

Всички графични материали се предават на 4 (четири) броя твърди табла с формат ISO А1 (841 mm х 594 mm). Всички табла трябва да бъдат ориентирани така, че 841-милиметровата страна да е хоризонтална, а 541-милиметровата страна да е вертикална. Таблата трябва да включват всички задължителни материали.

Конкурсните проекти се обозначават с мото, представляващо шестцифрено число. При чертежите мотото е с височина 1,5 см и с дължина 6 см и се поставя в горния десен ъгъл на всеки чертеж на разстояние от двата ръба 2 см.
При текстов материал мотото е с височина 1 см и с дължина 4 см и се поставя в горния десен ъгъл на всяка страница.
В отделен непрозрачен плик, предоставен от Възложителя, се поставят следните документи:
Попълнен и подписан въпросник от водещия екипа архитект. Въпросникът се получава при регистрацията.
Подписана от всички членове на екипа декларация, че са съгласни да бъдат представлявани от водещия екипа архитект във всички бъдещи договорки, които произтичат от проектното предложение на екипа.
Подписана от водещия екипа архитект декларация дали участниците желаят да бъде запазена анонимността им, в случай че не спечелят награда.
Копие от документ за платена такса за участие (вносната бележка, потвърждение за банков превод и т.н.).
Пликът се запечатва и върху него се изписва мотото с размерите и по начина, определени за текстов материал.
Проектните материали и пликът с документите се опаковат в обща опаковка.
Липсата на документ или проектен материал, задължително изискуеми от Възложителя, ще се счита за основание за отстраняване на участника от конкурса!

Предаване на проектните предложения

-Конкурсните проекти се предават лично, от упълномощеното лице, по пощата с обратна разписка или чрез куриерски услуги на адрес: гр. София, ул. „Сердика” N 5, партер – деловодство
При предаването на конкурсните проекти по пощата с обратна разписка или чрез куриерска служба важи датата на пощенско клеймо на изпращача.
Проекти, изпратени по електронна поща, няма да бъдат допуснати до журиране.
По чертежите и в текстовия материал към проектното предложение не може да има никаква информация, която да разкрива самоличността на участниците в конкурса.

Авторски права и възлагане

След предаването им проектните материали и проектите стават собственост на Столична община. Тя има право да публикува части от тях или в цялост за архивни нужди или публикации, но само във връзка с конкурса. При публикуването на всички проекти или части от проекти е задължително да бъдат споменати и техните автори.
Авторите на проектите ще останат носители на авторското право по начина, упоменат в Закона за авторското право и сродните му права.
На носителя на първа награда ще бъде възложено изпълнението на следващата фаза на проекта. Ако той, по каквато и да е причина, не е способен да изпълни това задължение, ще трябва да сътрудничи с друг пълноправен архитект по свой избор, одобрен и от журито.
Ако носителят на първа награда е небългарски архитект, правоспособност за работа в България му се предоставя според правилата на Камарата на архитектите в България.

Техническа комисия

В срок от 11-12 декември 2011 г. Възложителят назначава техническа комисия в състав:
двама представители на Възложителя, единият от които задължително юрист;
представител на КАБ;
представител на САБ;
Членовете на техническата комисия подписват декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, т. 4 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.
Техническата комисия:
отваря външната опаковка на конкурсните проекти;
закрива мотото с нов знак върху него и съставя работен списък с новите знаци и съответстващото мото. Списъкът се запечатва в непрозрачен плик с надпис „Списък с нови знаци“ и се предоставя на Председателя на журито (архитект Петър Диков) заедно с останалите материали;
проверява дали проектите отговарят на Конкурсната програма като комплектуваност;
нанася резултатите от проверката в индивидуален формуляр за всеки проект;
прави отделен опис на проектите, които не са комплектувани или към които има добавени материали, които не се изискват от Конкурсната програма;
изготвя доклад до журито, в който отбелязва съответствието на проектите с Конкурсната програма;
Ако за участие в конкурса в съответния срок има подадени по-малко от три проекта, комисията предлага на Кмета на Столична община да издаде заповед за прекратяване на конкурса.
Ако постъпилите проекти не отговарят на заложените критерии и условия в конкурса, Комисията предлага на Кмета на Столична община да издаде заповед за прекратяване на конкурса.

Критерии за оценяване на проектите

Оценката на журито ще се формира от следните критерии, подредени по приоритет:
а) естетика и архитектурна концепция на метростанцията и околното пространство
б) функционалност на решението
в) съобразеност с изискванията на Заданието
г) строителна и технологична изпълнимост на проекта
Критериите имат тежест в оценяването, както следва:
критерий а) – 30%
критерий б) – 30%
критерий в) – 25%
критерий г) – 15%
Методика за изчисляване на оценките:
Формула за изчисляване на точките по критерии А
а. Т = Х/10 х 30
Където Х е средноаритметична стойност от оценките на членовете на комисията по 10-то балната система.
Формула за изчисляване на точките по критерии Б
б. Т = Х/10 х 30
Формула за изчисляване на точките по критерии В
в. Т = Х/10 х 25
Формула за изчисляване на точките по критерии Г
г. Т = Х/10 х 15
*Методиката на оценка отбелязва наличието и степента на изпълнение на заложените критерии.

Формиране на комплексна оценка а+б+в+г.

Присъждане на награди

Журито класира проектите и присъжда три награди, както следва:
– една първа награда в размер на 10 000 лв. и възлагане
– една втора награда в размер на 6000 лв.
– една трета награда в размер на 4000 лв.
В случай че екипът, получил първа награда, е дисквалифициран по обективни причини (т. 4 от настоящата Програма), наградата се връчва на проекта, класиран на второ място.
Награждаването на авторите на печелившите проекти ще се случи след приключване на конкурса.

Изложба

Проектните предложения ще бъдат изложени и обсъдени публично след приключване на конкурса.

CC | All imagery remains property of their rightful owners.  facebook | twitter